fbpx

Điều kiện

Chào mừng đến với trang web Isentia. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi chi phối mối quan hệ của Isentia với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Thuật ngữ ‘Isentia’ hoặc ‘chúng tôi’ hoặc ‘chúng tôi’ dùng để chỉ chủ sở hữu trang web có văn phòng đăng ký là L3/ 219-241 Cleveland St, Strawberry Hills, NSW, Australia 2012. Thuật ngữ ‘bạn’ dùng để chỉ người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

  • Nội dung của các trang của trang web này chỉ dành cho thông tin chung và mục đích sử dụng của bạn. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Trang web này sử dụng cookie để theo dõi tùy chọn duyệt web. Nếu bạn cho phép sử dụng cookie, thông tin cá nhân có thể được chúng tôi lưu trữ.
  • Cả chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu đó có thể chứa những điểm không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
  • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
  • Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Việc sao chép bị cấm trừ khi phù hợp với thông báo bản quyền, là một phần của các điều khoản và điều kiện này.
  • Tất cả các nhãn hiệu được sao chép trên trang web này không phải là tài sản của hoặc được cấp phép cho nhà điều hành đều được thừa nhận trên trang web.
  • Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc là hành vi phạm tội hình sự.
  • Đôi khi trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn cung cấp thêm thông tin. Họ không biểu mà chúng tôi xác nhận các trang web). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.

Việc bạn sử dụng trang web này và mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web đó đều phải tuân theo luật pháp của Úc.